Vítejte na oficiálním webu obce Krašovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pracovní doba - Pokladna, podání občanů, přihlášky pobytu a Czech Point:  Přítomnost starosty/místostarosty:
  Pondělí  8:00 - 15:00 hod.  
  Úterý  8:00 - 15:00 hod.  
  Středa  8:00 - 19:00 hod. 16:30 - 19:00 hod.
  Čtvrtek  8:00 - 15:00 hod.  
  Pátek  8:00 - 14:00 hod.  
  Polední přestávka

  12:00 - 13:00 hod.

   
 2. Telefonické podání: 371 121 365
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu urad@krasovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Krašovice 49, 330 13 p.Trnová.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Krašovice, Krašovice 49 úředních dnech a hodinách:

Pracovní doba - Pokladna, podání občanů, přihlášky pobytu a Czech Point:  Přítomnost starosty/místostarosty:
Pondělí  8:00 - 15:00 hod.  
Úterý  8:00 - 15:00 hod.  
Středa  8:00 - 19:00 hod. 16:30 - 19:00 hod.
Čtvrtek  8:00 - 15:00 hod.  
Pátek  8:00 - 14:00 hod.  
Polední přestávka

12:00 - 13:00 hod.

 

Telefonické podání: 371 121 365
Poštou na adresu Obecní úřad, Krašovice 49, 330 13 p.Trnová, Obec Krašovice.
Elektronicky na e-mail: urad@krasovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Krašovice 49, 330 13 p.Trnová, Obec Krašovice.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč+ 50 Kč za každou další stránku
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100 Kč
Výpis z rejstříku trestů 100 Kč
Ostatní informace prostřednictvím CzechPointu dle sazebníku CzechPoint
Přihlášení občana 50 Kč
Ověření podpisu 30 Kč/podpis
Ověření dokumentu 30 Kč/strana

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Formuláře obecního úřadu