Vítejte na oficiálním webu obce Krašovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, vyhlášky a dokumenty obce

Zákony, vyhlášky a dokumenty obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Vyhlášky a dokumenty obce Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2023
Vyhláška 1/2017 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 20.4.2017
Vyhláška 2/2016 - kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy 22.12.2016
Vyhláška 1/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krašovice 1.1.2020
Vyhláška 3/2014 - kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě 10.9.2014
Obecně závazná vyhláška obce Krašovice, o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška obce Krašovice, kterou se zrušuje vyhláška č. 522012.pdf 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška k zajištění udržování čistoty ulic, k ochraně životního prostředí.pdf

9.8.2023

Vyhláška 1/2009 - kterou se ruší dříve vydané vyhlášky o změně koeficientu pro daň z nemovitostí

11.11.2009

Řád veřejného pohřebiště 20.6.2017
Jednací řád zastupitelstva 19.3.2019
Program rozvoje obce 13.2.2019
Obecně závazná vyhláška obce Krašovice o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.pdf 1.1.2023
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu obce Krašovice.pdf 1.1.2023
 Provozní řád sběrné místo obce Krašovice.pdf

 18.1.2023